Rentgen v kostce

Vyšetření rentgenovými paprsky je ve veterinární medicíně malých zvířat velmi rozšířeno. Je relativně bezpečné, pro majitele názorné, často je diagnostické (lze přímo určit diagnózu) a poměrně levné. V současné době by mělo patřit ke standardnímu vybavení každého většího veterinárního pracoviště.

Můžeme vyšetřovat jak tzv. tvrdé tkáně (kostra), tak tkáně měkké (vnitř. orgány, svaly, dutiny tělní, mícha, atp. ). Dále může být RTG vyš. nativní (bez kontrastu) či kontrastní (s kontrastem). Kontrastní vyšetření se používá zejména v případech, kdy potřebujeme vyšetřovaný orgán nebo tkáň lépe zobrazit, odlišit od okolí, zjistit plnící resp. vyprazdňovací funkci, detekovat cizí těleso (v případě rentgenekontrastních těles-pecka, guma v zažívacím traktu), určit přesnou polohu orgánu atd. Jako kontrastní médium se nejčastěji používá vzduch, roztoky skiabarya (lidově tzv. „sádra“), speciální vodorozpustné sloučeniny jodu, příp. další média. Uvedené látky se mohou za určitých okolností i kombinovat. Způsob vyšetření se pak často objeví v názvu, např. pneumocystografie-rtg. vyš. močového měchýře za použití vzduchu, atd.

Je jasné, že různá vyšetření trvají různě dlouhou dobu, vyžadují rozdílný přístup a liší se i finanční stránkou celé věci. Např. běžné rtg vyš. bez sedace stojí asi 200-300 Kč, naproti tomu speciální vyš. míchy v hluboké anestezii i několik tisíc. Tomu je třeba se přizpůsobit a s veterinárním lékařem zvolit daný postup. Navíc je nutno podotknout, že tímto vyšetřením nelze odhalit zdaleka všechny problémy, proto (hlavně u vnitřních orgánů) přistupují v indikovaných případech další zobrazovací metody, jako je sonografie, endoskopie, příp. computerová tomografie (v našich podmínkách ale zatím těžko dostupná).

Většinu snímků lze zhotovit bez farmakologického zklidnění zvířete (vhodnou instrukcí majitele, manipulací s pacientem, kvalitním přístrojem). Vyšetření bolestivá, invazivní (nutnost vpichu atp. ), dlouho trvající, speciální nebo u zvířat agresivních se provádí v sedaci, resp. celkové hluboké anestezii. Tomu by mělo předcházet určité klinické vyš. pacienta, časová příprava (objednání dopředu) a hladovka zvířete alespoň 12 hod. Na našem pracovišti používáme především šetrnou nitrožilní anestezii s vhodnou kombinací krátkodobě působících preparátů (viz článek „Nebojte se anestezie“).

Při práci s ionizujícím zářením (a rtg záření mezi ně patří) je nutné dodržovat určité zásady bezpečnosti práce. Měly by být vyloučeny osoby gravidní, děti, lidé značně exponovaní, příp. podstupující terapii nádorových onemocnění atp.. Použití kvalitních ochraných pomůcek (zástěra, rukavice) je samozřejmostí. Solidní rtg přístroj, který umožňuje krátké expoziční časy, řádně proměřený a schválený je také nutností. Jak je doufám z výše uvedených řádků zřejmé, zkušený a patřičně proškolený vet. lékař spolu s kvalitním rtg přístrojem a dobře instruovaným majitelem jsou zárukou zhotovení snímku v požadované kvalitě.

Na tomto místě bych chtěl uvést stručný přehled a charakteristiku námi poskytovaných rtg vyšetření. Rtg snímky majiteli ukážeme, po určitou dobu je archivujeme, na požádání vydáváme (klient si je zaplatil) a je možné konzultovat i rentgenogramy z jiných pracovišť.

Pohybový aparát:

 • vyš. kostí-zlomeniny, vývojové vady a anomálie (nekorektní růst a tvar kostí), zánětlivá infekční (osteomyelitídy) a neinfekční (panostitis) onemoc. , nádorové procesy, metabolické poruchy projevující se na kostech.
 • vyš. kloubů-vrozené a vývojové vady (zejména tzv. dysplazie-kyčlí, loktů, kolen), zánětlivé pochody-infekce a neinfekční artritídy (např. revmatoidní), poškození (přetržení) určitých vazů, nitrokloubní zlomeniny.
 • vyš. lebky-fraktury (zejména čelistí), vývojové vady (hydrocefalus), zánětlivé procesy (CMO), procesy v dut. nosních a čelních -tumory, záněty atp. , vyšetření zubů-retence trvalého chrupu, záněty kořenů.
 • vyš. páteře-detekce zlomenin, luxací, některých vývojových vad obratlů, zánětl. stavů-zejména meziobratl. plotének, určitých typů nádorových procesů. Kontrastní vyš. páteřního kanálu a míchy viz. kap. „Speciální RTG vyšetření“.

Dutina břišní:

 • posouzení velikosti a uložení vnitř. orgánů (často v kombinaci s kontrastním vyš. ).
 • detekce tekutiny (až od urč. množství) v břiše.
 • diagnostika březosti (asi od 45. dne) s urč. počtu plodů.
 • problémy s neprůchodností zažívacího traktu-cizí tělesa, tumory, srůsty atp. – často nutné kontrastní vyš.
 • diagnostika nemocí moč. aparátu-vývojové anomálie, nádory, kameny atd.

Dutina hrudní:

 • kontrola celistvosti hrud. koše-zlomeniny žeber, vzduch v dut. hrudní tzv pneumothorax. , brániční kýly.
 • posouzení velikosti a tvaru srdce-dilatace srdce a některých velkých cév, cévní anomálie, nádory báze srdeční atp.
 • diagnostika problémů na dých aparátu-záněty plic, nádory, tekutina v plicích-tzv. edém plic, velikost a tvar dýchací trubice (kolaps, hypoplazie atp), stav průdušek.
 • kontrola volného pleurálního prostoru-detekce tekutiny, výskyt nádorů, cizích těles. -posouzení jícnu-cizí tělesa, rozšířeniny (divertikly, resp. megaesofagus), prasknutí.
 • kvalita a náplň cév-stav kardiovaskul. aparátu, některá celková. metabolická onemocnění.

Vybraná speciální rentgenologická vyšetření:

Dysplazie kyčel. kloubů (DKK):

 • nutné pro uchovnění řady především velkých plemen, jako oficiální snímek pro posouzení se dělá až v určitém věku zvířete, podle velikosti plemene (např. retrívři po dosažení 12 měs. )
 • jako diagnostický snímek při pohybových problémech ho lze zhotovit prakticky kdykoliv.
 • majitel musí mít s sebou originál průkazu původu, je vhodná přítomnost dvou osob (alespoň 1 muže ), zvíře po 12-24 hod. hladovce.
 • zhotovený snímek musí být ve speciální projekci a musí obsahovat urč. údaje (nesmazatelně vpravo dole tet. číslo psa a označenou pravou končetinu) -viz foto.
 • další údaje o majiteli a zvířeti opsané z průkazu původu, uvedené v pravém horním rohu snímku.
 • toto vyšetření se u nás provádí ve speciální kombinaci anestetik, podaných pokud možno nitrožilně. Takto navozená silnější sedace umožnuje korektní zhotovení snímku, příp. opravný snímek. Zvíře se rychle probouzí a účinek je možno v případě nutnosti vyblokovat.
 • na našem pracovišti zhotovený snímek majiteli ukážeme, řádně ho instruujeme, a zvíře pouštíme domů maximálně probrané. Poté je snímek zaslán příslušnému posuzovateli. Tato procedura trvá cca 45-60 min. i s probráním zvířete, je vhodné se dopředu objednat, resp. dotazy či pochybnosti s námi zkonzultovat.
 • hodnotí se stupeň zanoření hlavice do jamky kyčelní (tzv. Norberg-Olsonův úhel), její tvar, pravidelné a těsné utváření kloubní štěrbiny, velikost úhlu krčku kosti stehenní, přítomnost degenerativních artrotických změn na hlavici, v oblasti krčku, či v okolí jamky. RTG nález se hodnotí stupnicí a pro každou končetinu zvlášť. negativní hraniční lehký střední těžký
0 1 2 3 4
A B C D E (tzv. FCI norma)

Myelografie-kontrastní vyš. páteře:

 • je indikována v případech, kdy potřebujeme potvrdit či vyloučit stlačení míchy (např. vyhřezlou meziobratlovou ploténkou) nebo rozšíření (např. nádorem). Když potřebujeme určit rozsah daného poškození, při lokalizaci procesu : uvnitř míchy-vně míchy a obalů atp.
 • provádí se v hluboké anestezii.
 • je nutno napíchnout epidurální prostor a odebrat část mozkomíšního moku (ten lze následně vyšetřit), pak se zpátky aplikuje urč. množství kontrastní látky-která po protečení páteřním kanálem jakoby obalí míchu a tím ji zobrazí rentgenovým paprskům.
 • následuje rentgenování v několika projekcích a pozicích.
  – je třeba říci, že toto vyš. neprovádí mnoho pracovišt, je invazivní (vpich do páteře), ale s jeho pomocí můžeme odhalit velmi mnoho problémů, které na normálních snímcích nemohou být vidět!V západních zemích je toto vyš. někdy nahrazováno či doplňováno computerovou tomografií a i naše klinika je schopna (samozřejmě po domluvě) zprostředkovat toto vyšetření na jednom z humánních pracovišť v Praze!!

Vylučovací nefrografie:

Toto vyš. provádíme tehdy, pokud chceme zobrazit krvení ledvin, vylučovací schopnost, zvýraznit ledvinou pánvičku a případné procesy v ní (kaménky, nádory atp. ), tvar průběh a celistvost močovodů a jejich vyústění do moč. měchýře. Po postupném plnění se zobrazuje i moč. měchýř a příp. moč. trubice.

 • zvířeti se zavede nitrožilní kanyla a je mírně sedováno. Pak. do žíly aplikujeme určité množství speciální látky, která je ledvinami vychytávána a vylučována a která je na rtg snímku dobře patrná.
 • následuje několik snímků v určitých časových intervalech, podle toho jakou oblast chceme zobrazit (kůra ledvin-dřeň-pánvička-močovody-moč- měchýř-moč. trubice).

Případný nález lze ještě podrobit sonografickému vyšetřením. Na toto vyš. je třeba se samozřejmě objednat.

Autor: Lubomír Sojka